प्रदेश सरकार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर, मोरङ
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८-७९

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८-७९

2 आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण

आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण

3 प्रस्ताव पेश गर्ने

 प्रस्ताव पेश गर्ने

4 आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन

आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको  बजेटको तुलनात्मक अध्ययन

5 आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन

आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन

6 आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-७८को  बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf

7 अनुदान निकासा र राजश्व सम्वन्धमा

अनुदान निकासा र राजश्व सम्वन्धमा

8 समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८

 समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८

9 आ.व. २०७७.७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)

आ.व. २०७७.७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) 

10 २०७८-७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा

२०७८-७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा

11 आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु

आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु

12 प्रदेश अर्थ विधेयक, २०७७

प्रदेश अर्थ विधेयक, २०७७

13 वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

14 आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमाआ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

15 प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध

प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध

16 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

17 विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता

विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता

18 आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा

आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा

19 विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता

विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता

20 विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु

विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु

21 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९

प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९

22 अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०

अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोशी प्रदेश, नेपाल.