प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०७९-८०

5 hours ago

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

6 hours ago

आ.व. २०७९-८० को बार्षिक आर्थिक विवरण

3 weeks ago

प्रदेश समपूरक अनुदानको बचत रकम फिर्ता सम्वन्धमा

5 hours ago

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction