Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७९

2 सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

3 सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

4 सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

5 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

सूचनाको हक सम्बन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन २०७८

6 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन २०७७

सूचनाको हक सँग सम्बन्धित वार्षिक प्रतिवेदन २०७७

7 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७७

सूचनाको हक सँग सम्बन्धित दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७७

8 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७७

सूचनाको हक सँग सम्बन्धित प्रथम चौमासिक प्रतिवेदन २०७७

9 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित प्रथम चौमासिक २०७६

सूचनाको हक सँग सम्बन्धित प्रथम चौमासिक २०७६

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction