Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०.pdf

अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०.pdf

2 आ.व. २०७९-८० को बजेट सिमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा

आ.व. २०७९-८० को बजेट सिमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा 

3 आ.व. २०७४-७५ को बजेट बक्तब्य

आ.व. २०७४-७५  को बजेट बक्तब्य

4 आ.व. २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्य

आ.व. २०७५-०७६ को बजेट वक्तव्य

5 आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य

आ.व. २०७६-०७७ को बजेट वक्तव्य

6 आ.व. २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्य

आ.व. २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्य

7 आ.व. २०७८-०७९ को बजेट बक्तव्य

आ.व. २०७८-०७९ को बजेट बक्तव्य

8 आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण

आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण

9 प्रस्ताव पेश गर्ने

 प्रस्ताव पेश गर्ने

10 आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन

आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको  बजेटको तुलनात्मक अध्ययन

11 आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन

आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन

12 आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf

आर्थिक वर्ष २०७७-७८को  बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf

13 अनुदान निकासा र राजश्व सम्वन्धमा

अनुदान निकासा र राजश्व सम्वन्धमा

14 समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८

 समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८

15 आ.व. २०७७.७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह)

आ.व. २०७७.७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) 

16 प्रदेशस्तरीय योजना बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन

प्रदेशस्तरीय योजना बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६

17 २०७८-७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा

२०७८-७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा

18 आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु

आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु

19 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७

20 प्रदेश अर्थ विधेयक, २०७७

प्रदेश अर्थ विधेयक, २०७७

21 प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०

22 बजेट वक्तव्य 2079-80

बजेट वक्तव्य 2079-80

23 ४६९. परिपत्र सम्बन्धमा

४६९. परिपत्र सम्बन्धमा ।

24 वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

25 आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमाआ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

26 प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध

प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध

27 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

28 विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता

विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता

29 आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा

आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा

30 वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-०७९ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

31 प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

32 प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

प्रदेश सरकारको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९

33 विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता

विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता

34 विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु

विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु

35 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९

प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction