Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन २०७५

प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन २०७५

2 गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

3 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

4 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

5 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

6 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

7 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५

प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५

8 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६

9 प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन

प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि

10 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७४
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७४
11 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५
12 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६
13 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७
14 आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो
आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो
15 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८
16 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५
17 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६
18 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७७
19 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो
20 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८
21 आर्थिक वर्ष २०७९-८० को विनियोजन ऐन
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को विनियोजन ऐन
22 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७९
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७९

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction