कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७

कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत)

- आर्थिक वर्ष २०७६/०७७

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य

प्रदेश सभाको बैठकमा २०७६ साल असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. इन्द्र बहादुर आड्बोले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण