समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश समपूरक अनुदान मार्फत प्रदेश नं. १ का स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गर्न छनौट गरिएका आयोजनाहरुको र्ववरण

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य

प्रदेश सभाको बैठकमा २०७६ साल असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मा. इन्द्र बहादुर आड्बोले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य