डाउनलोड

शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत ) ०७५/०७६ प्रतिवेदन कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च ).pdf 12/20/2018 - 13:26
आ. व. २०७५/०७६ कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन ०७५/०७६ प्रतिवेदन आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 12/02/2018 - 11:18
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf 11/27/2018 - 14:08
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, समाचार सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf 11/27/2018 - 12:26
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, समाचार सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf 11/27/2018 - 12:26
प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ कानून प्रदेश-समपुरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx 11/18/2018 - 12:26
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ ऐन प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx 11/18/2018 - 12:24
प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ ऐन प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.docx 11/18/2018 - 12:19
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ ऐन, परिपत्र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 13:03
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ ऐन, परिपत्र मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 13:03