शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा 078/079 समाचार च 764_1.pdf 06/21/2022 - 16:56
अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व.२०७९-०८० 078/079 बजेट अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०.pdf 06/17/2022 - 10:45
विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता 079/080 प्रकाशन विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता.pdf 05/30/2022 - 14:16
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना 078/079 समाचार Rajpatra Suchana.pdf 04/25/2022 - 14:34
प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन 078/079 अन्य ऐन प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन.pdf 04/18/2022 - 13:43
प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध 078/079 समाचार प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध .pdf 04/07/2022 - 11:45
आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 078/079 जानकारी, समाचार च ६२४.pdf 03/17/2022 - 14:41
आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 078/079 जानकारी, समाचार च ६२४.pdf 03/17/2022 - 14:41
वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा 078/079 समाचार वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा.pdf 03/13/2022 - 16:23
आ.ब. २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन ०७८/०७९ प्रतिवेदन अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८.pdf 02/23/2022 - 19:53