शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७६/०७७ प्रतिवेदन बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf 07/24/2020 - 15:15
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। ०७७/०७८ निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। ०७७/०७८ निर्णय, परिपत्र आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
Budget Summary of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) ०७६/०७७ बजेट BudgetSummary_En.pdf 07/13/2020 - 15:10
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ जानकारी, निर्णय, परिपत्र अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ जानकारी, निर्णय, परिपत्र अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59
प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरण भएको अनुदान निकासा र स्थानीय तहमा संकलन भएको राजश्‍व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्ने सम्वन्धमा । ०७६/०७७ जानकारी, निर्णय, परिपत्र अनुदान निकासा र राजश्‍व सम्वन्धमा । .pdf 06/28/2020 - 15:59
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश ०७६/०७७ बजेट आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf 06/28/2020 - 14:26
समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७५/०७६ बजेट समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf 06/19/2020 - 10:29
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ ०७६/०७७ बजेट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf 06/16/2020 - 13:20

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण