प्रतिवेदन

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 13:03
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 13:01
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf 10/08/2018 - 12:58
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf 09/21/2018 - 14:00
संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान - आ. व. २०७५/०७६ ०७५/०७६ आ. व. २०७५-०७६ संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान.pdf 08/16/2018 - 14:58
आ. व. २०७५/०७६ कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन ०७५/०७६ आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 08/15/2018 - 14:44
आ. व. २०७५/०७६ कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन ०७५/०७६ आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 08/15/2018 - 14:44
सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५/७६ ०७५/०७६ सवारी साधन कर बाँडफाँट २०७५-७६.pdf 08/12/2018 - 16:26
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf 08/06/2018 - 13:57
आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्य ०७५/०७६ बजेट वक्तव्य २०७५।३।१ फाइनल.pdf 06/17/2018 - 13:34
बजेट विवरण:लाल पुस्तक २०७५/०७६ ०७५/०७६ red book 2075076.pdf 06/17/2018 - 13:32
प्रदेश आर्थिक एेन २०७५, प्रमानिकरण मिति २०७५/०३/२१ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५।०३।०१.pdf 06/17/2018 - 13:30
वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफाट ०७५/०७६ समानीकरण.pdf1-ko (1).pdf 06/17/2018 - 13:28