शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ जानकारी, समाचार सूचना_0.pdf 03/25/2020 - 16:26
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ जानकारी, समाचार सूचना_0.pdf 03/25/2020 - 16:26
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ जानकारी, समाचार राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf 03/23/2020 - 13:46
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ जानकारी, समाचार राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf 03/23/2020 - 13:46
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ जानकारी, समाचार समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf 03/18/2020 - 10:39
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ जानकारी, समाचार समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf 03/18/2020 - 10:39
मध्यमकालीन खर्च संरचना ०७६/०७७ नीति MTEF-PDF.pdf 01/20/2020 - 15:14
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण