शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter ०७५/०७६ बोलपत्र Notice.pdf , Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of Motorcycle and Scooter.pdf 05/13/2019 - 11:21
बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा ०७५/०७६ समाचार बजेट सीमा र मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया.pdf 05/09/2019 - 14:36
Invitation for Quotations for the Supply and Delivery of IT Products ०७५/०७६ बोलपत्र दर भाउ.pdf 05/08/2019 - 12:32
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत ) ०७५/०७६ प्रतिवेदन कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च ).pdf 12/20/2018 - 13:26
आ. व. २०७५/०७६ कार्यक्रम परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन ०७५/०७६ प्रतिवेदन आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 12/02/2018 - 11:18
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf 11/27/2018 - 14:08
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, समाचार सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf 11/27/2018 - 12:26
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, समाचार सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf 11/27/2018 - 12:26
प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ कानून प्रदेश-समपुरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx 11/18/2018 - 12:26
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ ऐन प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx 11/18/2018 - 12:24