शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची १(क) को सि.नं.६ मा संशोधनको तीन महले विवरण ०७६/०७७ ऐन आर्थिक ऐन२०७६ तीन महले संशोधन.pdf 09/16/2019 - 11:56
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन ०७६/०७७ निर्देशिका प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 पहिलो संशोधन.pdf 09/15/2019 - 15:58
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७ ०७६/०७७ बजेट red book all activities.pdf 06/20/2019 - 12:22
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ जानकारी, प्रकाशन, बजेट, समाचार red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण