शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ सूचना_0.pdf
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७ ०७६/०७७ red book all activities.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण