शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७ ०७६/०७७ red book all activities.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf
प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ (प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) ०७५/०७६ aarthik bidheyak 2076.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य ०७५/०७६ budget 2076-2077.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य ०७५/०७६ budget 2076-2077.pdf
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य ०७५/०७६ budget 2076-2077.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ०७५/०७६ Download File.pdf