क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा च 764_1.pdf
2 विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता.pdf
3 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना Rajpatra Suchana.pdf
4 प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध प्रदेश राजश्व परामर्श समितिको अनुरोध .pdf
5 आ.व. २०७९/८० का लागि समपुरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा च ६२४.pdf
6 वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा वैदेशिक अध्ययन - तालिम छात्रवृत्ति मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा.pdf
7 आ.ब. २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८.pdf
8 स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र.pdf
9 प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७-७८.pdf
10 कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना.pdf , कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf