शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण