क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
11 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८/७९ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८-७९.pdf
12 प्रदेश नं १ को आर्थिक सर्भेक्षण २०७७/७८ प्रदेश नं. १ को आ.व. २०७७.७८ आर्थिक सर्वेक्षण.pdf
13 आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट बक्तव्य.pdf
14 विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु विनियोजन विधेयक-२०७८ सिद्धान्त र प्राथमिकता .pdf
15 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
16 आ.व. ०७८/७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा । आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण.pdf
17 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७.pdf
18 बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०७८/७९ बजेट सीमा र मार्गदर्शन २०७८-७९.pdf
19 आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf
20 सुचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (दोस्रो चौमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ (दोस्रो चौमासिक).pdf