क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ०७९/८० कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०_1.pdf
2 आ.व. २०७९/०८० का लागि राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा च 764_1.pdf
3 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९.pdf
4 आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्य बजेट वक्तव्य २०७९-०८०_0.pdf
5 रातो किताब २०७९-०८० रातो किताब २०७९-०८०.pdf
6 अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व.२०७९-०८० अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७९-०८०.pdf
7 आर्थिक विधेयक, २०७९ आर्थिक विधेयक २०७९.pdf
8 आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-०७९ आर्थिक सर्वेक्षण २०७८-०७९.pdf
9 विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता विनियोजन विधेयक २०७९ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता.pdf
10 प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४ प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४.pdf