शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूची १(क) को सि.नं.६ मा संशोधनको तीन महले विवरण ०७६/०७७ आर्थिक ऐन२०७६ तीन महले संशोधन.pdf 09/16/2019 - 11:56
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन ०७६/०७७ प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 पहिलो संशोधन.pdf 09/15/2019 - 15:58
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf 08/17/2019 - 23:20
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन-२०७६/०७७ ०७६/०७७ red book all activities.pdf 06/20/2019 - 12:22
रातो किताब, २०७६/०७७ ०७५/०७६ red book 2076.pdf 06/17/2019 - 13:18
प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf 06/17/2019 - 13:17
आर्थिक ऐन, २०७६ (प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) ०७५/०७६ aarthik bidheyak 2076.pdf 06/17/2019 - 13:13
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य ०७५/०७६ budget 2076-2077.pdf 06/16/2019 - 17:15
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ०७५/०७६ Download File.pdf 05/29/2019 - 15:29
श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ०७५/०७६ श्रोत सुनिश्चितता निर्देशिका २०७६_0001.pdf 05/29/2019 - 15:12

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण