क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf
2 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf
3 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७.pdf
4 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf
5 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मका बजेट बक्तव्यहरुको संग्रह बजेट वक्तव्य संग्रह २०७४-७५ देखि २०७७-७८.pdf
6 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि २०७७-७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो.pdf
7 आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो २०७४-७५ देखि २०७७-७८ विनियोजन ऐन संगालो.pdf
8 आ.व. २०७६/७७ मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेका प्रमुख कार्यहरुको विवरण आ.ब. २०७६-७७ मा भएका प्रमुख कार्यहरु .pdf
9 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf
10 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन.pdf