क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf
2 सुचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (दोस्रो चौमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ (दोस्रो चौमासिक).pdf
3 आ. व. २०७८/७९ मा समपूरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf
4 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- फाल्गुण मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण फाल्गुण.pdf
5 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण माघ.pdf
6 केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना cbs notice.pdf
7 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf
8 आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन आ.व. २०७७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.pdf
9 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ - प्रथम चौमासिक.pdf
10 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf