शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आ.व. २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई उपलव्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्वन्धी अनुमानित स्रोतको विवरण ०७६/०७७ वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा सवारी साधन कर बाँडफाँड सम्वन्धी.pdf 05/24/2020 - 11:34
आ.व. २०७७/०७८ का लागि समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन गरिने आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने अन्तिम म्याद सम्वन्धमा ०७६/०७७ आयोजना।कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने अन्तिम म्याद सम्वन्धमा .pdf 05/22/2020 - 14:31
बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८ ०७६/०७७ बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८.pdf 05/06/2020 - 20:02
मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता विकास कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ Yuba Uddhamshilta vikash kosh.pdf 04/29/2020 - 12:54
प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ ०७७/०७८ yojana tarjuma.pdf 04/15/2020 - 17:32
कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान ०७६/०७७ सूचना_0.pdf 03/25/2020 - 16:26
राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना ०७६/०७७ राजस्व परामर्शमा सुझाव आह्वानको सूचना.pdf 03/23/2020 - 13:46
समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै ) ०७६/०७७ समपूरक अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा .pdf 03/18/2020 - 10:39
सूचनाको हक सँग सम्बन्धित ०७६/०७७ सूचनाको हक सँग सम्बन्धित.pdf 01/29/2020 - 12:19
मध्यमकालीन खर्च संरचना ०७६/०७७ MTEF-PDF.pdf 01/20/2020 - 15:14

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण