शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७६/०७७ बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७६-७७.pdf 07/24/2020 - 15:15
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन । ०७७/०७८ आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन.pdf 07/19/2020 - 15:58
मध्यमकालीन खर्च संरचना (आ.व. २०७७/७८ - २०७९/८० ) ०७७/०७८ MTEF 2077-78 To 2079-80.pdf 07/16/2020 - 21:35
राजस्व दाखिला र अनुदान फिर्ता दाखिला तथा आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा (स्थानीय तहहरु सबै)। ०७७/०७८ आय व्ययको आवधिक विवरण पेश गर्ने सम्वन्धमा.pdf 07/16/2020 - 20:47
Budget Speech of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) ०७६/०७७ Budget Speech2077-78_Eng.pdf 07/15/2020 - 12:12
Budget Summary of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) ०७६/०७७ BudgetSummary_En.pdf 07/13/2020 - 15:10
प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७७ ०७६/०७७ प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली.pdf 07/12/2020 - 16:32
सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली, २०७६ ०७६/०७७ सार्वजनिक-निजी साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन नियमावली, २०७६.pdf 07/12/2020 - 14:06
आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ०७६/०७७ आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन.pdf 07/06/2020 - 13:25
कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८ ०७६/०७७ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७.७८_1.pdf 07/05/2020 - 19:44

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण