आर्थिक विश्लेषण शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. आर्थिक सर्वेक्षण तयार गर्ने ।
  2. प्रदेशको (राजस्व र विनियोजन) बेरुजु सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  3. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वयात्मक कार्य गर्ने ।