विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
  2. प्रदेश विभाज्यकोष व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  3. आन्तरिक ऋण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  4. वैदेशिक सहायता तथा ऋण सम्बन्धी संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने ।