यस महाशाखा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका  शाखाहरु रहेका छन् :

  • ​​​​​​​आर्थिक विश्लेषण शाखा
  • वितिय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखा