यस महाशाखा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका  शाखाहरु रहेका छन् :

  • ​​​​​​​राजस्व व्यवस्थापन शाखा
  • विकास सहायता तथा अनुदान व्यवस्थापन शाखा
  • सूचना प्रविधि शाखा