यस महाशाखा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका  शाखाहरु रहेका छन् : 

  • कर्मचारी प्रशासन शाखा
  • कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा
  • आर्थिक प्रशासन शाखा