यस महाशाखा अन्तर्गत देहाय बमोजिमका  शाखाहरु रहेका छन् : 

  • बजेट तथा कार्यक्रम शाखा
  • प्रादेशिक योजना तथा अनुगमन शाखा