क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८.pdf
2 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन 2078 असार.pdf
3 सुचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (दोस्रो चौमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ (दोस्रो चौमासिक).pdf
4 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ - प्रथम चौमासिक.pdf
5 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७.pdf
6 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित २०७६ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सँग सम्बन्धित.pdf