क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना .pdf
2 प्रदेश सेवामा कार्यरत लेखा समुहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लेखा समुहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा मापदण्ड,२०७८.pdf
3 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
4 आ.व. ०७८/७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा । आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण.pdf
5 आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf
6 आ. व. २०७८/७९ मा समपूरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf
7 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण माघ.pdf
8 केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना cbs notice.pdf
9 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf
10 आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन आ.व. २०७७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.pdf