क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र.pdf
2 प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७-७८.pdf
3 कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना.pdf , कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
4 सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना .pdf
5 प्रदेश सेवामा कार्यरत लेखा समुहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लेखा समुहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा मापदण्ड,२०७८.pdf
6 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
7 आ.व. ०७८/७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा । आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण.pdf
8 आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf
9 आ. व. २०७८/७९ मा समपूरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf
10 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- माघ मसान्त सम्मको आय व्यय विवरण माघ.pdf