क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि-2078.pdf
2 सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना .pdf
3 प्रदेश सेवामा कार्यरत लेखा समुहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लेखा समुहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा मापदण्ड,२०७८.pdf
4 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन 2078 असार.pdf
5 आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७८-७९को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन.pdf
6 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ प्रदेश_विनियोजन_ऐन_२०७८.pdf
7 आ. व. २०७८/७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०७८-७९ को अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन सम्बन्धमा.pdf
8 प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ प्रदेश_आर्थिक_ऐन_२०७८.pdf
9 रातो किताब २०७८/७९ रातो किताब २०७८-७९.pdf
10 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७८/७९ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ७८।७९.pdf