क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धमा परिपत्र.pdf
2 प्रदेश सरकार- वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - आ.व. २०७७/७८ बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७-७८.pdf
3 प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई जानकारी सम्बन्धमा प्रदेशका जिल्ला समन्वय समितिहरुलाइ जानकारी सम्बन्धमा .pdf
4 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८.pdf
5 कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना.pdf , कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
6 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८.pdf
7 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
8 सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना .pdf
9 प्रदेश सेवामा कार्यरत लेखा समुहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लेखा समुहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा मापदण्ड,२०७८.pdf
10 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन 2078 असार.pdf