क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना cbs notice.pdf
2 आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf
3 आ.व. २०७७/७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन आ.व. २०७७७-७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा.pdf
4 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ - प्रथम चौमासिक.pdf
5 वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार-२०७७ को लागि आवेदन माग बारे सूचना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की नेपालमा उद्यम गरेका उद्यमीहरुको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार.pdf
6 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf
7 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७.pdf
8 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf
9 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मका बजेट बक्तव्यहरुको संग्रह बजेट वक्तव्य संग्रह २०७४-७५ देखि २०७७-७८.pdf
10 आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो आर्थिक वर्ष २०७५-७६ देखि २०७७-७८ सम्मको प्रदेश आर्थिक ऐनहरुको संगालो.pdf