सूचना प्रविधि शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. विद्युतीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन एवम् समन्वय सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  2. वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सुधार गर्ने ।
  3. E-Governance लागु गर्ने सन्दर्भमा IT Focal Person को रुपमा कार्य गर्ने ।
  4. E-Governance  सम्बन्धि नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन एवम् समन्वय सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  5. Website व्यवस्थापन र संचार प्रविधिसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने ।
  6. सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्न/गराउन प्रदेश राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालयहरु (अन्तर सरकार) सँग कम्प्युटर नेटवर्किङ्ग गर्ने ।