आर्थिक प्रशासन शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. चालु बजेट तथा पुँजीगत बजेट तयार गर्दा सचिवसँग समन्वय गरी बजेट तर्जुमा गर्ने |
  2. आर्थिक कारोवारको विवरण प्रकाशित गर्ने ।