कर्मचारी प्रशासन शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. मन्त्रालयको प्रगती विवरण तयार गर्ने ।
  2. सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिमका खरिद कार्य गर्ने ।
  3. कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
  4. सोधपुछ तथा दर्ता चलानीको सेवा प्रवाह गर्ने ।