बजेट तथा कार्यक्रम शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

# बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य

  1. क्षेत्रगत रुपमा मूलभूत नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी बजेट वक्तव्य लेखन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
  2. विनियोजन विधेयक, ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयकको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने ।
  3. व्यय अनुमानको खर्च शीर्षकगत विवरण, व्यय अनुमानको विवरण र श्रोत पुस्तिका एवम् बजेट वक्तव्य छपाउने ।

 

# बजेट कार्यान्वयन

  1. कानूनहरु सम्बन्धी सहमति दिने ।

 

# बजेट अनुगमन र मूल्यांकन

  1. प्रदेश संचित कोषको स्थिति नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने ।
  2. अर्थ विविधबाट थप रकम निकासा गर्ने ।