क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज मिति
1 आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट वक्तव्य बजेट वक्तव्य २०७९-०८०_0.pdf 06/19/2022 - 17:25
2 आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को बजेट बक्तव्य आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट बक्तव्य.pdf 06/15/2021 - 17:14
3 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मका बजेट बक्तव्यहरुको संग्रह बजेट वक्तव्य संग्रह २०७४-७५ देखि २०७७-७८.pdf 08/25/2020 - 16:53
4 Budget Speech of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) Budget Speech2077-78_Eng.pdf 07/15/2020 - 12:12
5 आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेट बक्तव्य आर्थिक बर्ष २०७७-७८ को बजेट बक्तव्य_1.pdf 06/15/2020 - 17:19
6 आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्य budget 2076-2077.pdf 06/16/2019 - 17:15
7 आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य बजेट वक्तव्य २०७५।३।१ फाइनल.pdf 06/17/2018 - 13:34
8 आर्थिक बर्ष २०७४/७५ बाँकी अवधिको बजेट वक्तव्य २०७४-७५ बजेट बक्तब्य .pdf 04/12/2018 - 11:49