मन्त्रालयको परिचय

प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, अनुदान व्यवस्थापन , राजस्व व्यवस्थापन, आर्थिक विकास, प्रदेश सरकारको अल्पकालिन र दीर्घकालिन खर्च व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यको लागि यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो । 

स्थापना: नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संरचना अनुरुप मिति 2074 माघ २१ गते यस प्रदेशको स्थापना भएको हो ।

मन्त्रालय रहेको स्थान: प्रदेश नं.1, मोरङ्ग जिल्ला, बिराटनगर महानगरपालिका वडा नं.7, सरस्वती टोल

प्रवक्ता

Spokesperson

                    केशव प्रसाद अर्याल 

                               उपसचिव

                     ☎ फोन नं. ९८५२०५०३२८ 

            ✉ इमेल: ad.moeap1@gmail.com

गुनासो सुन्ने अधिकारी

Spokesperson

                     सतिश सत्याल

                             शाखा अधिकृत 

                      ☎ फोन नं. ०२१-५७५७८५ 

           ✉ इमेल: satishsatyal199@gmail.com