क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf
2 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
3 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
4 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
5 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
6 गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf