क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 सूचनाको हक सम्वन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८-७९, आषाढ सूचनाको हक सम्वन्धी चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८-७९, आषाढ .pdf
2 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन,२०७८ (तेस्रो त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धी तेस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन,२०७८ .pdf
3 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (दोस्रो त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८,माघ.pdf
4 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (प्रथम त्रैमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन, २०७८.pdf
5 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी मन्त्रालयको स्वतः प्रकाशन 2078 असार.pdf
6 सुचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (दोस्रो चौमासिक) सूचनाको हक सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ (दोस्रो चौमासिक).pdf
7 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ - प्रथम चौमासिक.pdf
8 सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७ (अषाढ मसान्तसम्म) सूचनाको हक सम्बन्धी प्रतिवेदन २०७७.pdf
9 सूचनाको हक सँग सम्बन्धित २०७६ (प्रथम चौमासिक) सूचनाको हक सँग सम्बन्धित.pdf