शिर्षक अार्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना 078/079 समाचार सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना .pdf 09/07/2021 - 17:12
प्रदेश सेवामा कार्यरत लेखा समुहका कर्मचारीहरुको पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 078/079 समाचार लेखा समुहका कर्मचारीको पदस्थापन र सरुवा मापदण्ड,२०७८.pdf 08/27/2021 - 14:46
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८/७९ 077/078 बजेट अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७८-७९.pdf 06/17/2021 - 11:59
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 077/078 कार्यविधि, समाचार प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf 06/03/2021 - 16:16
आ.व. ०७८/७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण उपलव्ध गराइएको सम्वन्धमा । 077/078 समाचार आव ०७८-७९ को राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण.pdf 05/20/2021 - 11:38
आ. व. २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन 077/078 प्रतिवेदन अर्ध वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७७.pdf 04/05/2021 - 15:07
आ. व. २०७८/७९ मा समपूरक अनुदानबाट संचालन गरिने आयोजनाको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा 077/078 समाचार प्रस्ताव पेश गर्ने.pdf 03/22/2021 - 13:48
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- माघ मसान्त सम्मको ०७७/०७८ समाचार आय व्यय विवरण माघ.pdf 02/16/2021 - 14:35
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुपरिवेक्षक र गणक पदको करार सेवामा जनशक्ति लिनेसम्बन्धी सूचना 077/078 समाचार cbs notice.pdf 01/31/2021 - 14:53
आ. व. २०७७/७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको 077/078 समाचार आ. व. २०७७-७८ को प्रदेश संचित कोषको अवस्था- पौष मसान्त सम्मको.pdf 01/28/2021 - 10:41