क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४ प्रदेश नं. १ संचित कोष संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
2 अन्तर्राष्ट्रिय_विकास_सहायता_परिचालन_तथा_समन्वय_सम्बन्धि_कार्यविधि_२०७८ अन्तर्राष्ट्रिय_विकास_सहायता_परिचालन_तथा_समन्वय_सम्बन्धि_कार्यविधि_२०७८.pdf
3 वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७८.pdf
4 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८.pdf
5 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
6 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
7 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७.pdf
8 प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन.pdf
9 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन) प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन).pdf