क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८.pdf
2 खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
3 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश.pdf
4 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली २०७७.pdf
5 प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन.pdf
6 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन) प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन).pdf