क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन प्रदेश_आर्थिक_कार्यविधि_तथा_वित्तीय_उत्तरदायित्व_सम्बन्धमा_व्यवस्था_गर्न_बनेको_ऐन.pdf
2 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि(पहिलो संशोधन) ऐन_२०७६.pdf
3 प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ प्रदेश_नं._१_प्रदेश_वित्त_व्यवस्थापन_ऐन_२०७५.pdf
4 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
5 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
6 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
7 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf
8 गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ गाउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
9 प्रदेश आकस्मिक कोष संचालन ऐन २०७५ प्रदेश_नं._१_आकस्मिक_कोष_संचालन_ऐन_२०७५.pdf