राजस्व व्यवस्थापन शाखा


यस शाखाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् :

 

  1. प्रदेशको राजस्व नीति तथा मार्गदर्शन तर्जुमा र परिमार्जन गर्ने ।
  2. राजस्व चुहावट तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
  3. राजस्व प्रशासनको संचालन र सुदृढिकरण, कर तथा गैर कर, सेवा शुल्क, दस्तुरहरुको लक्ष्य निर्धारण, प्रशासन, संकलन र बाँडफाँड सम्बन्धि कार्य गर्ने ।
  4. राजस्व सम्बन्धि तथ्यांक अभिलेखन र सूचना आदान प्रादन गर्ने ।
  5. राजस्व परामर्श सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने ।
  6. राजस्व सम्बन्धी ऐन नियमलाई समय सापेक्ष तथा वैज्ञानिक रुपमा परिमार्जन तथा संशोधन गर्न पहल गर्ने ।
  7. गैर कर राजस्व सम्बन्धि नीति, गैरकरका क्षेत्रहरु, गैरकरका दर एवम् असुली प्रकृया निर्धारण गर्न र क्षेत्रगत मन्त्रालयहरुसँग गैर कर राजस्वको प्रभावकारी असुलीका लागि समन्वय र सहकार्य गर्ने 
  8. आर्थिक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने ।
  9. राजस्व प्रक्षेपण तथा वार्षिक राजस्व संकलन अनुमान तयार गर्ने ।
  10. राजस्वको मासिक, चौमासिक, अर्धवार्षिक र वार्षिक समिक्षा र विश्लेषण गरी राजस्व संकलन अभिवृद्धि गर्न विशेष अभियान संचालन गर्ने ।