क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७९.pdf
2 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ प्रदेश_विनियोजन_ऐन_२०७८.pdf
3 विनियोजन विधेयक,२०७८ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु विनियोजन विधेयक-२०७८ सिद्धान्त र प्राथमिकता .pdf
4 आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ देखि २०७७/७८ सम्मको प्रदेश विनियोजन ऐनहरुको संगालो २०७४-७५ देखि २०७७-७८ विनियोजन ऐन संगालो.pdf
5 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७७ प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७७.pdf
6 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
7 विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता Download File.pdf
8 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
9 प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७४ विनियोजन ऐन २०७४.pdf