क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज
1 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन.pdf
2 आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन.pdf
3 बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८ बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८.pdf
4 प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ yojana tarjuma.pdf
5 आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन मार्गदर्शन-compressed.pdf
6 बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०७६/७७ बजेट सीमा र मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया.pdf