शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन । ०७७/०७८ आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट कार्यान्वयन सम्वन्धी मार्गदर्शन.pdf
आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन ०७६/०७७ आ.व. २०७७-७८ को अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्वन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शन.pdf
बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८ ०७६/०७७ बजेट सीमा र मार्गदर्शन ०७७-७८.pdf
प्रदेश स्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७६ ०७७/०७८ yojana tarjuma.pdf
आ.व २०७६/७७ बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन ०७६/०७७ मार्गदर्शन-compressed.pdf
बजेट सीमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा २०७६/७७ ०७५/०७६ बजेट सीमा र मार्गदर्शन तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया.pdf

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण