स्थापना कालदेखि हालसम्म कार्यरत प्रदेश सचिवहरुको नामावली


 

क्र.सं.

फोटो 

नाम 

देखि 

सम्म 

१.  prahlad sir

 

प्रल्लाद प्रसाद सापकोटा  २०७४/१०/२९  २०७५/११/२८ 
२. bhuwan sir

 

भुवन प्रसाद आचार्य  २०७५/११/२७  २०७५/१२/१० 
३. jeevan sir

 

जीवन प्रकाश सिटौला  २०७५/१२/२५  २०७६/०५/१८ 

 

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण