शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Budget Summary of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) ०७६/०७७ BudgetSummary_En.pdf 07/13/2020 - 15:10
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश ०७६/०७७ आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf 06/28/2020 - 14:26
समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ ०७५/०७६ समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf 06/19/2020 - 10:29
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ ०७६/०७७ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf 06/16/2020 - 13:20
संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान - आ. व. २०७५/०७६ ०७५/०७६ आ. व. २०७५-०७६ संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान.pdf 08/16/2018 - 14:58
आ. व. २०७५/०७६ को वित्त हस्तांतरण र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा ०७५/०७६ आ. व. २०७५-०७६ को वित्त हस्तांतरण र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf 08/12/2018 - 16:23
वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफाट ०७५/०७६ समानीकरण.pdf1-ko (1).pdf 06/17/2018 - 13:28

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण