क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज मिति
1 आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन आ. व. २०७४-७५ देखि २०७७-७८ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन.pdf 08/25/2020 - 17:01
2 Budget Summary of Fiscal Year 2077/78 BS (English Version) BudgetSummary_En.pdf 07/13/2020 - 15:10
3 आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सारांश आर्थिक वर्ष २०७७-७८को बजेट सारांश (वित्तीय हस्तान्तरण समेत).pdf 06/28/2020 - 14:26
4 समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७/७८ समपूरक अनुदानका आयोजनाहरु (स्थानीय तह) २०७७.७८.pdf 06/19/2020 - 10:29
5 अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७/७८ अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह) आ.व. २०७७.७८.pdf 06/16/2020 - 13:20
6 संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान - आ. व. २०७५/०७६ आ. व. २०७५-०७६ संघीयबाट आएको शशर्त अनुदान.pdf 08/16/2018 - 14:58
7 आ. व. २०७५/०७६ को वित्त हस्तांतरण र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा आ. व. २०७५-०७६ को वित्त हस्तांतरण र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf 08/12/2018 - 16:23
8 वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाडफाट समानीकरण.pdf1-ko (1).pdf 06/17/2018 - 13:28