क्र.सं. शिर्षक दस्तावेज मिति
1 प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-०८० प्रशासनिक खर्च सहितको कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-०८०.pdf 07/18/2022 - 12:36
2 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ०७९/८० कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७९-८०_1.pdf 06/22/2022 - 12:16
3 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७८/७९ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन ७८।७९.pdf 06/21/2021 - 15:53
4 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७/७८ कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७७.७८_1.pdf 07/05/2020 - 19:44
5 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७६/७७ red book all activities.pdf 06/20/2019 - 12:22
6 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च समेत ) कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन (मन्त्रालयगत कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च ).pdf 12/20/2018 - 13:26
7 कार्यक्रम र परियोजना अनुसार बजेट विनियोजन २०७५/०७६ आ. व. २०७५।०७६ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf 12/02/2018 - 11:18