शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन ०७६/०७७ प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075 पहिलो संशोधन.pdf
प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७६ ०७५/०७६ विनियोजन विधेयक २०७६.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ (प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) ०७५/०७६ aarthik bidheyak 2076.pdf
आर्थिक ऐन, २०७६ (प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७६) ०७५/०७६ aarthik bidheyak 2076.pdf
विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता ०७५/०७६ Download File.pdf
श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ०७५/०७६ श्रोत सुनिश्चितता निर्देशिका २०७६_0001.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका.pdf
प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ प्रदेश-समपुरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण