शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली ,२०७५.pdf
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५ ०७५/०७६ सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf
प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ प्रदेश-समपुरक-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx
प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५.docx
प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.docx
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ०७५/०७६ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश विनियोजन ऐन २०७५ ०७५/०७६ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ ०७५/०७६ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४.pdf