मन्त्रालयको परिचय

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रदेश सरकारबाट स्विकृत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७४/१०/२९ मा भएको हो । मन्त्रालयको नाम- आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्थापना-२०७४/१०/२९, साईनबोर्ड अनावरण-२०७४/११/०२, मन्त्रालय रहेको ठेगाना- विराटनगर-७¸ सरस्वती टोल| प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको  देहाय बमोजिमका कार्यजिम्मेवारीहरु रहेका छन्: (१.) प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन (२.) प्रदेशस्तरको आर्थिक स्रोतको बाँडफाँड, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन (३.)प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन...क्र.म.स

पात्रो


notice

स्थानीयतह विवरण